Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Volleyball Danmark søndag den 27. maj 2018 kl. 10.00 på Hotel Scandic i Odense.

Dagsorden ifølge Volleyball Danmarks love.
Eventuelle forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være Volleyball Danmarks bestyrelse i hænde senest fem uger før mødets afholdelse.

Forslagene sendes til Volleyball Danmarks sekretariat på dvbf@volleyball.dk og skal være Volleyball Danmark i hænde senest søndag den 22. april 2018.

Forslagene offentliggøres senest tre uger før mødets afholdelse sammen med regnskabet på www.volleyball.dk, hvor der også opdateres øvrige informationer.

 

Workshop

Som vedtaget på sidste års repræsentantskabsmøde afholdes under mødet en workshop, hvor de fremmødte kan debattere fremadrettede emner. Der kan ikke besluttes noget under workshoppen.

Klubber og kredse kan foreslå emner til debat. Emnerne skal være af bred interesse.

Forslag til emner inklusive motivation/debatoplæg skal være Volleyball Danmarks bestyrelse i hænde senest søndag den 18. marts 2018, og sendes til dvbf@volleyball.dk

 

 

På vegne af
Erik Jacobsen
Formand