Præmier  - Tid og Sted  - GP-regler  - Kampafvikling  -  Seedning  -  Tilmelding  -  Turneringsplan Stillinger  -  Ufuldtallige hold  -  Bøder  - GP-møder  -  Protester  -  Dommere  -  Nethøjder
Ungdoms-GP-reglement

Propositioner for Ungdoms-GP-rækker i MJVB

1. Indbudte hold:
Ungdomshold fra MJVB. Alle U14, U16, U18 og U21-hold er alle velkomne.
Hold fra andre kredse kan deltage som løst tilmeldte, hvis der er plads

2. Gebyr:
Betales til MJVB. Fast tilmeldte hold betaler opkrævning i nov/dec. Hold, der deltager i enkeltstævner (løst tilmeldte) betaler efter sæsonen. Angiv ved tilmedling om tilmeldingen også gælder DM-kvalifikationen

3. Rækker
Spillemæssigt er der kun to rækker - kønsopdelt: HU og  DU.

4. Titel  og præmier.
Der spilles ikke om nogen titel, men der er en pokal til bedst placerede hold i hver aldersgruppe.
Bemærk afsnit 12 vedr. ufuldtallige hold.

6. Tid og Sted:
Se www.mjvb.dk
Tilmeldingsfrist/Afbudsfrist: 5-6 dage før stævnet (mandag kl. 21.00) til MJVBs sekretariat, jd@mjvb.dk

7. Grand Prix-regler - og undtagelser
Der spilles Grand Prix efter MJVBs GP-reglement med flg. tilpasninger:
I stillingsberegningen for samtlige Grand prix-rækker for ungdom gælder flg. regel:
Før sidste stævne kasseres hvert holds dårligste resultat. Dårligste resultat kan fx. være en runde, holdet ikke deltog i. 

8. Spilleregler
Der spilles efter de af DVBF udgivne internationale spilleregler i nyeste udgave, undtaget hvor dette reglement angiver undtagelser.
Der spilles med en kampbold, der er godkendt af DVBF og spillepladsens øvrige rekvisitter bør ligeledes være godkendte.

Nethøjder:
HUA:   N: 2,35 m
HUB:  N: 2,24 m
HUC osv.:  N: 2,10 m
DUA:   N: 2,24 m
DUB:  N: 2,15 m
DUC osv.: N: 2.05 m
Hvis to hold fra samme aldersgruppe mødes kan nethøjden tilpasses den nationale standard.

Særlig regel for DU14-hold: "Spillere der ikke kan serve over fra volleybaglinien må gå frem til badmintonbaglinien og serve. Træneren orienterer før kampen dommeren om, hvilke spillere, det gælder for. Reglen gælder kun kampe før jul."
Undtagelsen gælder også i kampe mod ældre hold.

9. Bøder
 
§ 21 Brug af ulovlig spiller Kr. 200,-
§ 22 Udeblivelse fra GP-stævne uden afbud Kr. 1.000,-
§ 23

 

Udeblivelse med afbud 
a. 8 dage før stævnet
b. 7 til 2 dage før stævnet
c. 0 til 1 dag før stævnet

Kr.,- 0
Kr. 500,-
Kr. 900,-
§ 24 Gentagelse af overtrædelse af §§ 22, 23b eller 23c. 
Bøden stiger hver gang med

Kr. 100,-
§ 25 Ikke være spilleklar ved holdets første kamp Kr. 100,-
§ 26 Misligholdelse af stævnelederforpligtelser Kr. 500,-
§ 27 Ukorrekt påklædning pr. spiller Kr. 10,-
§ 28 Manglende dommer pr. kamp kr. 100,-

10. Seedning og indledende runder
Der kan seedes i forhold til tidligere resultater.
Turneringslederen (MJVBs sekretær) er ansvarlig for seedninger. Når der skal fordeles hold til spillestederne i hver enkelt runde, kan turneringslederen ændre antallet af hold i de enkelte niveuaer for at få flest mulige af værtsklubbernes hold til at spille på hjemmebane.

11. Tilmelding og stillinger
MJVBs kontor administrerer turneringen.
Hold melder sig til direkte til MJVB. Angiv altid om en tilmelding gælder alle (resterende) runder eller kun en bestemt.
Kontrollér i stillingerne, om I er korrekt tilmeldt. Angiv ved tilmelding en brugbar e-mailadresse til hvert hold.
Turneringsplanerne kommer på MJVBs hjemmeside et par dage før stævnet Hvis der spilles flere steder, kommer en fordeling af hold på spillestederne lidt tidligere. Hvis der kommer afbud efter turneringsplanen er lagt ud, vil der som regel komme en ny version af turneringsplanen, så hold øje med hjemmesiden i ugen op til stævnet. Hold, der berøres kraftigt af ændrede turneringsplaner, får også en mail.

Stævnelederen sender resultaterne i stævnelederfilen til  MJVBs kontor, jd@mjvb.dk, umiddelbart efter stævnet.
Stillingerne udfærdiges her og lægges på hjemmesiden (www.mjvb.dk). Resultaterne lægges også op på hjemmesiden.
I stillingerne, kan man holde øje med sin tilmeldings-status: 0 betyder, at man er meldt til et stævne og - betyder, at man ikke er meldt til.

12. Ufuldtallige hold
Det er tilladt at spille med ned til 3 spillere pr. hold. Mixhold kan deltage i HU.
Afbud efter til/frameldingsfristen 8 dage før stævnet og udeblivelse uden afbud straffes til gengæld med bøder fra 500 til 1000 kr afhængigt af afbudstidspunkt.

13. Trænermøder
Der kan indkaldes til trænermøde 40 minutter før stævnestarten.
Trænermøderne er et forum, hvor man kan lave aftaler om at forbedre stævnerne. Man kan fx. justere sætlængde eller vedtage andre holdantal i de enkelte GP-niveauer.
Man kan også planlægge fælles kørsel, lige som DVBF, MJVB, TC vest eller en klub kan informere om tilbud mm.
Møder kan indkaldes af deltagende klubber, turneringslederen eller kredsen.
Ønsker man at indkalde til møde, meddeles dette til MJVBs kontor senest ved til/frameldingsfristens udløb 8 dage før stævnet med en dagsorden. Indkaldelsen offentliggøres sammen med turneringsplanen.
Der skal altid udvælges en referent ved mødets start. Referatet mailes eller sendes til MJVBs kontor, der bruger det ved næste GP-planlægning og offentliggør det på hjemmesiden.
Hjemmeklubben organiserer lokalet og er velkommen til at være vært ved en kop kaffe - men det er ikke noget krav!

14. Protester
Ved protest skal protesterende hold/klub aflevere 200 kr. til stævnelederen. Da GP-stævner ikke kan spilles om, afgøres protester på stedet af stævnelederen. Denne afsøger først hallen for evt. kredsledere. Der nedsættes så et  hurtigtarbejdende udvalg af stævnelederen og 2 kredsrepræsentanter, hvis disse kan findes. Hvis det er muligt findes to, der repræsenterer de involverede klubbers kreds(e).
Findes ingen kredsledere er stævnelederen i egen person "protestudvalg"! Konfliktens parter samles og fremlægger deres syn på sagen for udvalget. Udvalget voterer straks og afgør derpå sagen. Afgørelsen kan ikke appeleres. Hvis protesten tabes går de 200 kr. i præmiepuljen. En protest skal helst kunne behandles på under 10 minutter for ikke at forsinke stævnet.

15. Dommere
Klubberne/holdene påsættes som dommere, hvilket vil sige at man stiller 2 dommere og 1-2 sekretærer.  Man er velkommen til også at påsætte liniedommere, hvis man ikke ønsker at spillere uden dommerkort skal "loppe den".Teksten revideret 29/11 2018 af turneringslederen