TURNERINGSREGLEMENT

Danmarksserierne (DSH & DSD)

Hensigten med disse propositioner er at uddybe det fælles turneringsreglement (volleyball.dk) specielt med henblik på afvikling af MJVBs turneringer.

I tilfælde af afvigelser fra ovennævnte gælder dette reglement.

 

1. Turneringsledelse
Turneringsudvalgets medlemmer valgt på MJVBss repræsentantskabsmøde er overordnet ansvarlige for turneringen.
Det praktiske arbejde foretages af turneringssekretariatet, MJVB-turnering.
Det gælder planlægningen med tilmeldinger, fortryk til grundsspil og slutspil, oprettelse og ajourføring af turneringen på INFO-sport, halreservation, dommerpåsætning, kontrol af kampskemaer, udsendelse af stillinger osv..
Kampskemaer og kampflytningsaftaler sendes til:
MJVB-turnering
Preben Dahlgaard
Gyvelvænget 19
7755 Bedsted
97 945890
www.mjvb.dk
pdahlgaard@mail.dk

2. Indberetning af resultater
Alle resultater indberettes til http://mobil.volleyball.dk, som beskrevet på www.mjvb.dk snarest efter kampenes afslutning.

3. Påklædning
Spillerne skal være klædt i ens trøjer med numre såvel foran som bag på trøjerne. En liberos påklædning skal klart adskille sig fra de øvrige spilleres.

4. Arrangør
Den klub, der er tilknyttet spillestedet, er arrangør af kredsens stævner og skal varetage følgende:
Opsætning af baner til kampene, herunder også dommerstole, sekretærborde, pointtavler og lign. Banerne skal være klar 30 min. før kampstart.

Udfylde de tilsendte kampskemaer med holdenes navne og kampnumre, samt efter kampene underskrive  kampskemaerne forneden, udfylde stævnerapporten og straks sende det hele til MJVB-turnering. Weekendens kampskemaer bør være fremme mandag og skal senest være frem tirsdag morgen.Være behjælpelig med at løse opståede problemer.
 

5. Tilmelding
Bindende tilmelding til Danmarksserierne sker i maj måned.

6. Turneringsgebyrer /Licenser / Kontingenter
Se www.mjvb.dk

7. Turneringsopbygning -samt op- og nedrykning
Der er normalt 9 hold i hver række. Der spilles en dobbelt turnering.
Nr. 1 i DS rykker op i 2. division. Nr. 2 i DS tilbydes deltagelse i kvalifikationsstævne om yderligere oprykningspladser. Hvis nr. 2 ikke ønsker at deltage går tilbuddet videre til næste hold i slutstillingen. Antallet af nedrykkere fra DS afhænger af antallet af nedrykkere fra 2. division samt antallet af oprykkere efter kvalstævnet. Der skal gøres plads til to oprykkere fra JS. 
 
9. Kampflytning i DS
Flytning af kampe kan kun ske i særlige tilfælde, og skal være i orden senest 21 dage før kampen skulle være spillet. Såfremt flytningen aftales senere, stiger kampflytningsgebyret.
Klubben, der ønsker kampen flyttet, skal lave aftaler med modstanderklubbernes hold samt betale et kampflytningsgebyr på 400 kr. i kampugen, 300 kr. min. en uge før kampen, 200 kr. 2 uger før kampen og 100 kr. hvis alle aftaler er på plads mindst 3 uger før kampen.
Kampe kan ikke flyttes til afvikling senere end den weekend, hvor turneringen afsluttes iflg. turneringsplanen.
Hvis kampene i et stævne ændres til enkeltstående kampe er det særlig vigtigt at aftale, hvem der dømmer kampene.
Dommerpåsætning af kampene skal aftales, før kampflytningerne kan godkendes.
Bemærk: En klub kan nægte at acceptere en kampflytning.
Når alle formaliteter er overstået flyttes kampen på volleyportalen og klubberne får en bekræftelse på mail.
 
10. Bødestørrelser
§ 1. Ulovlig anvendelse af spiller: 100 kr. Gentagelse 150 kr.
§ 2. Afbud til kamp: 1000 kr
§ 3. Udeblivelse fra kamp  uden afbud: 1500 kr.
§ 4. Afmelding af hold: 500 kr.
§ 5. For sen indsendelse af kampskema: 100 kr. pr. uge
§ 6. Mangelfuldt udfyldt kampskema: 50 kr.
§ 7. For sen medlemsindberetning til DIF: 50 kr. pr. uge
§ 8. Dommerbøder fremgår af dommerregulativet.
§ 9. Andre situationer fastsættes af TU
 
11. Kampskemaer og licens
Der benyttes de fra kredsen tilsendte kampskemaer.
Særskilt holdseddel er ikke påkrævet, hvis holdet selv påfører holdopstillingen på kampskemaet, men det anbefales at udskrive holdseddel fra licenssystemet. Der skal påføres licensnumre under alle omstændigheder. Har en ny spiller endnu ikke løst licens, kan det gøres bødefrit indtil tre dage efter kampen. Skriv "3 dage" i licensnummerfeltet på kampskemaet. Husk at ungdomsspillere skal betale kredsholdslicens, hvis de spiller kampe i kredsens seniorrækker.
 
12. Bolde
Det henstilles til holdene ikke selv at medbringe bolde. Arrangørklubben er forpligtet til at stille mindst 5 bolde til rådighed til det gæstende holds opvarmning.

13. Kampvarighed
I DS spilles bedst af 5 sæt. Der afsættes normalt 2 timer pr. kamp

14. Spillere
Spillere (gælder også liberoen), der er påført kampskemaet, men som ikke har været på banen eller været sanktioneret i henhold til § 22 i volleyballreglerne, anses for ikke at have deltaget i kampen.
Hvis liberoen ikke har været anvendt, noterer dommeren dette på kampskemaet efter kampen.
I Herrerækkerne er det tilladt at have damer med på holdet.
Ungdomsspillere kan benyttes på seniorhold i henhold til DVBFs ungdomsreglement. Dispensationer for ungdomsspillere skal søges hos MJVBs UU (MJVBs UU giver pt. generel dispensation til at spillere fra U15 og opefter kan benyttes på DS/JS/S1 og mix-hold - man behøver altså ikke søge!)

14.1 I tilfælde af at et hold får en spiller skadet og holdet ikke har udskiftningsspillere, kan holdet lovligt spille videre med 5 spillere (pos. 6 udgår i forhold til opstillingsregler).
Hvis et hold på 7 spillere bruger libero, og holdet får en skade, kan liberoen skifte trøje og indtage den skadede spillers plads.
Hvis holdet, der er ramt af en skade, har endnu en kamp samme dag, kan det starte og spille dagens anden kamp med 5 spillere.

15. Klubskifte
Såfremt klubskiftet sker mellem 2 turneringsår, behøves der ikke klubskifteblanket.
Klubskifteblanketten kan dog bruges som dokumentation for, at spilleren ikke har noget økonomisk mellemværende med den afgivende klub.
Såfremt spilleren inden for det aktuelle turneringsår har deltaget i officielle turnerings- og / eller pokalkampe for sin gamle klub, anvendes DVBFs klubskifteblanket.

16. Udenlandske spillere
Der skal ikke søges transfer til udenlandske spillere, der skal spille lavere end 1. division. De kan deltage i kredsturneringer, ungdom osv. på lige fod med alle andre.

 17. Dommerpåsætning
Da der spilles i trekantstævner er det oversiddende hold altid påsat som dommer. Der skal stilles med mindst en A-dommer som førstedommer og mindst en B-dommer som 2. dommer. Har holdet ikke dommere, må de tage nogle med hjemmefra, leje dem eller på anden vis løse opgaven. Der gøres opmærksom på at kredsen har ophævet udløb af dommerkort. Alle der har haft en dommerkort kan få det igen ved henvendelse til sekretariatet. Der udbydes løbende dommerkurser hos DVBF. Se "Uddannelseshuset" på volleyball.dk. Der uddannes ikke længere B-dommere i DVBF, så alle der tager dommeruddannelse nu, må dømme som førstedommer i Danmarksserien.

Der må gerne være praktisk prøve for kommende dommere i DS-kampe, blot skal klubberne orienteres om dette senest 5 dage i forvejen.
Der henvises i øvrigt til dommerregulativet.

18. Specielle situationer
Specielle situationer (force majeure) afgøres af TU.

Revideret af sekretariatet 14. august 2016