Nedlæggelse af protest   -   Sekretæren   -    Dommerindberetning   - Bestyrelsesopfølgning og protestgebyr   -   Behandlingstid   -  Grand prix   -   Protestudvalget   -  Procedure
Procedure ved protester

1. Mener anføreren (for ungdomshold tillige træneren), at dommeren under en kamp har gjort urigtig anvendelse af spillereglerne, skal han umiddelbart efter kendelsens afgivelse, over for førstedommeren, på selve spillepladsen, protestere mod kendelsen.

2.  Et holds protest vedrørende bane og materiel samt andet, der måtte stå holdet klart før kampen, kan kun optages til behandling, såfremt anføreren har fremført sin protest overfor dommeren inden kampens start.
En sådan tilkendegivelse fra holdet fritager dog ikke dette fra at spille, hvis førstedommeren anser det for sportsligt forsvarligt og teknisk muligt at gennemføre kampen.

3. Sekretæren noterer på kampskemaet tidspunkt for nedlæggelse af protesten (sæt og stilling) samt hvilket hold, der har nedlagt denne, eks.: 3.sæt, 11-13, hold x: protest.
Umiddelbart efter kampen påfører sekretæren den officielle protest på kampskemaet efter diktat el. skriftligt forlæg fra det protesterende holds anfører (hhv. træner).

4. I tilfælde af protest skal dommerne (uafhængig af hinanden) senest 2 dage efter kampens afslutning indsende en skriftlig redegørelse til turneringsudvalget.

5. For at en protest kan blive behandlet, skal den være fulgt op af den protesterende klubs bestyrelse senest 8 dage efter, at den er blevet fremført over for dommerne.
Opfølgningen skal bestå af en skriftlig redegørelse vedlagt et protestgebyr på kr. 250,-. Gebyret tilbagebetales, hvis den protesterende klub får medhold. Protesten sendes til protestudvalgets formand.

6. Protestudvalget behandler protesten inden for 8 dage. Skriftlig afgørelse tilsendes de berørte parter med angivelse af appel-muligheder og tidsfrister.

PROTEST VED GRAND PRIX -STÆVNER:
7.  Grand Prix-kampe kan normalt ikke spilles om. Derfor skal dommeren og de to anførere(ved ungdom evt. trænere) ved protester i Grand Prix-kampe forsøge at forhandle sig til en løsning på stedet. Om nødvendigt tilkaldes stævnelederen, der er hallens højeste myndighed. Stævnelederen afgør protesten på stedet og kan fx. omstøde en dommers fortolkning af reglerne. Ønsker et hold fortsat at protestere følges proceduren i pkt. 1-5. Stævnelederen indsender redegørelse ligesom dommerne.

PROTESTUDVALGET:
8. Protestudvalget består af 3 personer, der udpeges af MJVBs bestyrelse.

9. Kredsbestyrelsens medlemmer kan ikke sidde i protestudvalget.

10. Protestudvalget afgør alle regelfortolkninger i MJVBs regi.

11. MJVBs bestyrelse afgør i hvert enkelt tilfælde udvalgsmedlemmernes eventuelle inhabilitet.

12. Procedure ved protester pkt. 1-5 skal være fulgt for at protesten kan behandles i protestudvalget.