VVBKs repmøde 26/4 2000
Referat
Links til specifikke områder af referatet:
Formandsberetning m debat  - Turnering   -  Serie 3   -   Dommer   -  Billeder
Links til specifikke områder af referatet:
Ungdomsudvalget   - Beach   -   Valg  -   Evt.   -   Regnskab - ForslagNæste års repmøde
Deltagere:
Bjarne Søndergaard, TU, Bedsted
Kirsten Madsen, DU, Herning
Claus Christensen, Bedsted
Karsten Kragh, Thisted
Arvid Lisbjerg, Revisor, Holstebro
Steen Jørgensen, S3TUsyd, Herning
Allan Hall, UU, Herning
Carsten Høll, Ikast
Anders Kure, Skjern
Rudi Zauppner, Lemvig
Keld Koldsø, Hjerm
Erik Vestergaard, Regnskabsfører, Lemvig
Peter Hansen, Revisor,Hjerm
Niels Ole Ørgaard, Revisorsupp, Bedsted
Jan Troelsgaard, Formand, Holstebro
Preben Dahlgaard, Bestyrelsen, Bedsted
Tonny Kristensen, Skjern
Jørgen Donslund, Sekretariat, Ikast

Uden stemmeret deltog DVBFs 
breddesektorformand, Claus Pedersen.

1. Valg af dirigent
Efter formandens velkomst valgtes NOØ som dirigent og han konstaterede mødet lovligt og beslutningsdygtigt.

2. Formandens beretning
Formanden, JT, kommenterede den skriftlige beretning:
Vi er nødt til at fokusere på det faldende medlemstal, men i forbifarten skal det også nævnes, at det går rigtig godt på mange områder: Dommeruddannelserne er kommet op i omdrejninger, vi har fået en hjemmeside der fungerer godt, vi har overtaget talentarbejdet fra DVBF og det føres videre på en god måde, turneringerne fungerer fint og vi har fået 3 modelklubber.
Men tilbage til medlemstallet: JT kommenterede de enkelte påstande i beretningen stillede to spørgsmål:
a. Hvordan vil I skaffe flere medlemmer i klubben?
b. Hvordan kan VVBK hjælpe jer?

Dirigenten åbnede herefter debatten, som her bringes i udpluk:
NOØ: -S3-mix er på mange måder en idéel turnering. Kan S3-systemet overføres til nogle af ungdomsrækkerne?
-Ungdomstrænerne har for meget bøvl med fx. at organisere transport. Den opgave må klubberne lægge på andre skuldre. I den udstrækning kredsen kan lette opgaven vil det være fremragende.

Arvid: Ros til bestyrelsen. VVBK fungerer fint - der er ikke meget at forbedre på.
Holstebro vil næste år starte en eller to mini-volley-satelitafdelinger.
Forslag: Giv en kontant bonus til klubber, der sender kursister på påskekursus.

JT: Klubberne må gøre det lige så prestigefyldt at være ungdomstræner som at være førsteholdsspiller

Claus C: Førsteholdsspillerne er gode til at lære ungdomsspillere noget volleyball - men de er næsten altid forhindrede i at tage med ud til kampene. Derfor skal der nødvendigvis være tilknyttet yderligere en træner eller holdleder til hvert hold.
Forslag: Alle klubber skal have som mål at få mindst ét minihold i næste sæson.

Høll: Tidligere spillere, som nu er forældre, må ind at trænere minier/ungdom.

Anders K: Skjerns 5 minispillere skal næste år støttes bedre af seniorspillerne, der på skift skal agere trænere.

Arvid: Holstebros 1. holdsspillere bliver næste år alle tilknyttet et ungdomshold, hvor de skal bistå med træningen/inspirerere.

Claus P: Trænere skal have uddannelse. Forklarede om DVBFs nye udd.struktur.
De store klubber som er modelklubber bliver næste år tvunget til at være mere behjælpelige overfor naboklubber.
Refererede et projekt: "Fang din far og mor" hvor TST århus har fået 150 forældre til at påtage sig lederopgaver. Vær opmærksom på projektet, "Den gode idrætsklub for børn."

Rudi: Forældre er en vigtig ressource. I løbet af nogle kampe som tilskuer bliver de i stand til at træde til som reservecoach.

Keld K: Interessant med de korte kurser i DVBF-regi

JD: Også vigtigt at klø på med påskekurserne, som både er en god oplevelse og på mange områder udstyrer især de unge trænere med en lang række kompetencer bl.a. på lederområdet, som de ikke får på de korte DVBF-kurser, der kun fokuserer på volley.

Høll: Foreslår at vi i 2001 placerer de korte kurser i maj.

Arvid: Den eneste måde vi for alvor får fat i folk på, er ved personlig/telefonisk kontakt. Der skal ringes rundt til klubberne, påmindes og presses på, -så kan vi få mange flere med på kurser.

NOØ: Personlig post til folk der mistænkes for at ville med på kurser.

JT: Erik Bai er nu fuldttidskonsulent og en ringerunde til klubberne for at finde kursister kan han nemt klare.
Vi skal i det hele taget sørge for at vi får lagt nogle gode opgaver op til Erik Bai, der er udviklingskonsulent.

Bjarne advarede mod at kontakte spillerne udenom klubledelsen. Hvem skal så betale for kurset?

JT Hvad skal kredsen lave om?
NOØ: Være bedre til at fjerne "bøvl" fra klubberne!
Claus C: S3-system i minirækkerne. Bedsted prøver at finde en turneringsleder til mini Nord.

3. Beretning fra udvalgene
Turneringsudvalget.
BS kommenterede den skriftlige beretning:
-Træls ikke at vide ordentlig besked om op. og nedrykning før sæsonstart.
-Hvordan får Kredspokal op at stå igen?

JT: Kunne fx. Ikast Cup være KP?
PD: Nej, ikke et stævne med eksterne hold. Men det kunne lægges ud til en klub, som stod for det hele.
Flere: Det skal fortsat være et endagsstævne.
Rudi: Ved at køre det i runder med én kamp pr. gang, kan det køre et stykke ind i sæsonen og give afvekslende træningskampe - også mod hold fra andre rækker.
Høll: Få mix med.

S3mix-TU -der henvistes til de skriftlige beretninger:
Syd: SJ var meget tilfreds med forløbet. Ikke mindst var det igen et godt finalestævne.
Nord: Lorenz Svenstrup deltog ikke, men NOØ kunne fortælle at det er gået rigtig godt - og Lorenz er kult!

Ungdomsudvalget
Kjeld Bitsch havde meldt afbud og JD kommenterede derfor den skriftlige beretning med focus på flg.:
spørgsmål:
1. Skal dr/pi slåes sammen med HU/DU fra sæsonstart næste år??
2. Skal vi fortsætte samarbejdet med andre kredse om HU/DU/ Jysk Mesterskab?

3. Hvor skal vi satse på medlemmer fra?
a. Folkeskoler
b. SFO/Fritidsklubber
c. Efterskoler
d. Kommunale ungdomsskoler

Rekrutering:
Flere fremhævede efterskolerne som steder, hvor der foregår meget volley, men eleverne har øjensynligt ikke tid til at deltage i vores turnering. Vi kan måske istedet få et samarbejde igang, hvor vi sammen med efterskolerne sætter disses skolers afgangselever i forbindelse med en volleyballklub i hjemkommunen.

SFO/Fritidsordninger har man flere steder planer om at etablere samarbejde med. (Vi har imidlertid stadig succéshistorier fra dette området til gode).

2000 folkeskolelærere har været på DVBF-kurser i de sidste 3 år, men det giver altså ikke meget pote. Spørgsmålet er om DVBF kan forsvare at bruge sine midler på at efteruddanne folkeskolelærere. Skolesamarbejde giver kun medlemmer, hvis det sker i tæt samarbejde med en klub.
Claus C foreslog at man spørger lærerne om hjælp til for eksempel unge trænere, som kan have gavn af at en trænet underviser iagttager en træning og giver nogle fif fra sig. Hvis læreren således tilknyttes ofte, vil vedkommende måske efterhånden antage klubkulør.
Andre måder at få lærere med i klubben er naturligvis mix-hold osv.
JD så gerne et DM for seminariehold genoplivet, så nogle de lærerstuderende i seminarietiden var blevet bidt af sporten havde fået noget brugbar foreningserfaring.

JD opfordrer til at der findes folk til nogle ekspertgrupper for hvert af de 4 områder. Gruppen kan så komme med oplæg til evt. handlemuligheder på kredsplan.

Ungdomsturnering 2000-2001:
-Bedsted opfordrer til at vi i hvert fald endnu et år kører dr/pi med i HU/DU - helt fra planlægningsstadiet.
-Herning opfordrer til at se på mulighederne for at lægge ungdom, S3 og S1-2 på forskellige spilledage, så unge kan være med på mix-hold, og mix-spillere kan være ungdomstrænere, chauffører osv.
-Vi inviterer de andre kredse til fortsat samarbejde
-Vi kører Nord/Syd i mini indtil jul. Hold der ikke har passende modstander i egen region kan deltage i den anden ende af kredsen. Efter jul køres fælles ministævner i dobbelthaller.

Dommerudvalget
Kirsten M. havde ikke  så meget at tilføje til det skrevne.
NOØ fremhævede at dommerne skal behandles ordentligt.
Høll roste DU. Dejligt at kurserne nu kører på fulde omdrejninger.

Beach
JD gennemgik beachberetningen.

Beretningerne herefter godkendt under et. Enstemmigt.

I en kaffepause overraktes ungdomsklubprisen til Herning KFUM og Jubipokalen til Jørgen Donslund - billeder

4. Regnskab
Erik V gennemgik regnskabet og glædede sig med forsamlingen over, at det efter tre år med underskud, nu igen har givet overskud.
JT spurgte forsamlingen om der skal ofres midler på et storseminar som det, vi for 3-4 år siden holdt på Søhøjlandet. Det kom der ikke nogen svar på.
Regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
Se forslagene
1.1 og 1.2 -bestyrelsens forslag til justeringer i lovene- blev enstemmigt vedtaget.

2.1 Hjerms forslag om 2 kampe i S1D trækkes idet det kan ændres administrativt ved at række går over til det alternative GP-system, som primært sigter på 2 kampe - går det ikke op kan der fortsat forekomme 3 kampe pr. dag.

2.2 Hjerms forslag om neutrale dommere
Megen diskussion. Frygt for at det kan føre til for mange protester, som er umulige at behandle. Princippet er der sådan set opbakning til, men det skal overvejes nøje, hvordan det formuleres.
Undervejs opstod en idé hos Høll: En dommerklub! Evt. blot i form af en liste på hjemmesiden med navne på dommere, der gerne vil ringes op af klubber, der ikke kan opfylde deres dommerforpligtelser. Disse dommere skal både honoreres normalt for kampen + have et honorar fra den klub, der sætter dem på opgaven, hvis det sker sent. Høll og JD laver et oplæg om dette til bestyrelsen og dommerudvaltget.

Tilbage til forslag 2.2: Forslaget faldt ved en afstemning med 4 for 7 imod og 7 hverken for eller imod.
Flere af modstanderne tog dog til orde og bad TU om at se tekster og procedurer, så man ved særligt afgørende kampe kan sikre sig dommere fra en neutral klub.

Skjerns opfordringer:
Anders fastslog at Skjern ikke vil flytte så mange kampe igen næste år.
PD: Ved tilmelding til DS skal man kunne angive om man er interesseret i at spille nogle kampe i 3-kantstævner.
Desuden opfordres klubberne til at lægge kampene på hverdagsaftener fra starten frem for at flytte dem dertil efter turneringsstart. Der skal dog også træffes aftale med modstanderne, når kampene fra fortrykket flyttes til hverdagsaftener - men det koster ikke noget.

Klubkontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret klubkontingent på kr. 50,-
Vedtaget enstemmigt.

5. Valg
Formand: Jan Troelsgaard genvalgt
1 bestyrelsesmedlem: Preben Dahlgaard genvalgt
2 TU medlemmer: Jørn Madsen og Bjarne Søndergaard genvalgt.
S3Syd: Steen Jørgensen genvalgt.
S3Nord: Vakant. Bestyrelsen finder en person.
UU: Kjeld Bitsch genvalgt
DU: Kirsten Madsen genvalgt
Beach: Vakant. JD spørger i udvalget.
Protestudv.: Genvalg til alle tre:Ingolf Christensen, Johs. Nørgaard og Poul Erik Boutrup.
Desuden valgtes Carsten Høll som suppleant, der kan træde ind i udvalget, bla. når et af medlemmerne er inhabil i behandlingen af en sag.
Revisorer: Genvalg til Arvid Lisbjerg og Peter Hansen.
Revisorsuppleant: Genvalg til Søren Ørgaard

7. Næste års repmøde-sted:
Genvalg til Hjerm

8. Evt.
Karsten K: Husk landskampen i Thisted i morgen!!
Preben:
Der kommer nye tilbud på beachbolde på hjemmesiden i morgen. Boldene vist frem.
Claus P: Efterlyser en jyde til DVBFs bestyrelse.

Afslutningsvis takkede dirigenten for ro og orden og formanden takkede dirigenten og overrakte en flaske vin. Lorenz Svenstrup, der nu stopper som turneringsleder i S3N blev hyldet for sin store indsats og der vil ad snørklede kanaler også komme noget vin frem til ham.