Formandsberetning  - DVBF-struktur  - Kursussituationen  -  Hæder  -   Regnskab  -  Indkomne forslag  - Valg  - Næste års rep.møde  - Evt.
Udvalgsberetninger:  TU  -  DU  -  UU (U-TU  - Talentarb) - Beach  -  Protestudvalg

VVBKs repmøde 25. april 2001 i Hjerm
Referat

Deltagere:
Kjeld Bitsch, SKF og UU
Peter Hansen, Hjerm og revisor
Lilian Mejdal, Hjerm 
Jonna Kragh, Thisted 
Else Kristensen, Thisted
Erik Vestergaard, Lemvig og regnskab
Lone Godballe, Holstebro og bestyr.
Preben Dahlgaard, Bedsted og bestyr.
Jan Troelsgaard, Holstebro og Formand
Povl Erik Boutrup, HSV
Niels Ole Ørgaard, Bedsted og  S3TU
Thea Øraard, Bedsed og S3TU
Allan Hall, Herning og UU
Kirsten Madsen, Herning og DU
Steen Jørgensen, Herning og S3TU
Jørn Madsen, Holstebro og TU
Bjarne Søndergaard, Bedsted og TU
Jakob Nørbjerg Madsen, Thyholm IF
Jørgen Donslund, Ikast og Sekretær

Uden stemmeret deltog:
Breddekonsulent, Erik Bai, DVBF
Direktør, Henrik Dahl, DVBF
 

Formand, Jan Troelsgaard, startede mødet med at byde velkommen og mindes Jens Nørgaard, SKF KFUM, som pludselig døde for en måned siden, kun 35 år gammel.

Til dagsorden

1. Valg af dirigent
Niels Ole Øgaard valgt som dirigent. Dirigenten erklærede mødet lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning.
Til den skrevne beretning
Jan gennemgik hovedpunkterne i den skrevne beretning.
Han uddybede bl.a. flg.:
-Efter flere år med tilbagegang ser det nu heldigvis ud til at kurven er knækket. Der er i år en fremgang i antallet af spillere, ikke mindst blandt minierne.
-Påskekurset blev aflyst, og det lægger op til en diskussion om hele uddannelsesområdet.
-Mindede om NM i Hjerm i august.
-advarede mix-klubberne mod DVBFs nye forslag til medlemskontingent. Det bliver dyrere at spillle motionsvolleyball.
-Jan gjorde opmærksom på, at det var hans sidste beretning som formand, idet han går af som formand

Kommentarer til beretningen
Henrik D: Begrundede og argumenterede for DVBFs forslag. Bl.a. også med henvisning til Erling Petersen, Slagelse, som stiller et forslag til repmødet, der i høj grad ligner DVBF-bestyrelsens eget forslag.
Kjeld B: Har diskuteret struktur osv. med Erling P. og er meget uenig med ham. Men Kjeld er varm fortaler for forslaget om at ændre breddesektoren til en Ungdoms- og Udviklingssektor.
Jørn M: Kredsene er vigtige størrelser for rekrutteringen af volleyballspillere. DVBF blander sig i for mange ting.
NOØ: DVBF skal blande sig i mange ting.
Efter at flere havde kritiseret DVBFs ønske om at opkræve kr. 15 pr. medlem til en opgradering af IT-fronten, forklarede Henrik Dahl, at idéen er at ansætte en IT-medarbejder, som både skal vedligeholde hjemmesiden og støtte/udvikle alle andre IT-funktioner i forbundet. Også i forhold til kredse og klubber. DVBF-kontorets formål er at servicere klubberne og spillerne (som DVBF nu kalder "slutbrugere"(!)), så lederfunktionerne -i hvert fald i forhold til forbundet- tager meget lidt tid.
Lone G.: Man har en fornemmelse af at strukturforslaget med 3 stor-kredse ligger bag forslag og tanker fra DVBF. Det var mere rimeligt at inddrage os alle i en diskussion om, hvad vi skal og hvor vi skal hen, inden man låser sig fast på et forslag. Det virker som om det strukturforslag blokerer for en åben diskussion og stillingtagen.
JD: Påpegede at det medlemsfald vi risikerer ved at miste mix-volley til KFUM el. DGI vil betyde at forbundets største indtægtskilde, DIF-tilskuddet, vil falde. Derfor er det en farlig vej at gå.

Dirigenten ledte diskussionen over på kursusområdet:
Else K: Foreslog at kurserne skulle holdes i turneringsfri weekends.
Kjeld: Påskekurserne er de bedste kurser vi nogensinde har haft, idet de supplerer DVBF kurserne med flere materialer, mere tid, flere instruktører og praktisk øvelse med medier. Men når kurserne ikke kan samle folk, må vi jo se på alternativerne, dvs. weekendkurser i efteråret. Det har vi tilbudt før, men har ikke samlet særlig mange kursister (sidst blev det også aflyst, selv om det lå i en turneringsfri weekend i september. KB opfordrer meget til at vi benytter KFUMs før-junior og junior-kursus i sommerferien.
Allan: Flere i Herning og Sunds synes der på påskekurserne bruges for meget tid på noget indhold, der ligger for langt fra volleyball. DVBF-kurserne er mere koncentrerede og foretrækkes derfor.
Jakob: I Thyholm synes vi, påsken er et dårligt tidspunkt fordi der endnu er så mange uafklarede ting om den kommende sæson, og så risikerer vi at bruge frygtelig mange penge på at uddanne trænere som flytter eller holder.
Jan: Hvad tiltrækker kursister?
Henrik: Kunne personligt godt tænke sig at være til stævne hvor egne børn spiller og forældrene får et trænerkursus.
Jørgen: Alle må melde ind til sekretariatet mht. kursusønsker. Vi skal senest 1. maj have afgjort, hvilke DVBF-kurser vi skal have med i uddannelsesfolderen.

Hermed afsluttedes debatten om formandsberetningen og der var kaffepause.
I pausen var der traditionen tro overrækkelse af hædersgaver.
Den gyldne skovl til en klub, der har gjort en særlig fremragende indsats på ungdomsfronten, gik til Thyholm IF.
JUBI-pokalen, der tildeles en person eller klub, der har gjort en god indsats for at det er bedre at spille volley i VVBK, gik til Niels Ole Øgaard.
Jan Troelsgaard overrakte beviserne på hæderen.
Begrundelserne for disse valg ses her.  -   Tidligere modtagere ses her

Efter pausen genoptog man mødet med
Til sidens top

3. Udvalgenes beretninger
Til den skrevne beretning
TU DS,S1,S2 v. Jørn og Bjarne: Det ser ud til at DSH ikke kan fyldes op til næste år. TU tror ikke på fordelen ved at lave slutspil i DS.
TU3S v. Steen: Bruger hjemmesiden meget. Det er praktisk. Turneringen er gået godt og det har været skægt.
TU3N: v. Thea og Niels Ole: Det er gået godt, bl.a. også pga. hjemmesiden -også selv om vi skulle tage over efter Lorenz, der nærmest havde opnået kultstatus som turneringsleder.

Kommentarer: Flere repræsentater var uenige med TU mht. slutspil i DS.
(tidsmæssigt spring til slutningen af mødet)
TU revurderer opfattelsen af slutspil og prøver det af i den kommende sæson, således at DS-holdene mødes en gang inden jul. Efter jul deles rækken på midten og der spilles en dobbeltturnering i hver halvdel. Dvs. at top- og bundhold kun møder hinanden 1 gang pr. sæson.
(tilbage til udvalgenes beretninger)

Til sidens top
UU
Til den skrevne beretning
U-turnering v. jd:
-Ungdomsturneringen spilles i den kommende sæson med to stævner i Århus og ingen i Ålborg. Fortsat 6 runder i VVBK. JM kører over hele sæsonen.
Der bestilles 3 haller pr. spillerunde i næste sæson.
-Miniturneringen er planlagt til samme afviklingsform i næste sæson.

Kjeld B supplerer med at det vil være helt perfekt at få en bærbar computer til at køre miniturneringerne, så der hurtigt kan laves en turneringsplan.
Preben: Foreslår
-at tilmeldingsfristen igen rykkes til torsdag aften, så der kan laves en turneringsplan i forvejen.
-at Nord- og Syd-rækken køres sammen hele året (efterårets stævner i nord gav for lidt i år pga. for få hold).
-at der placeres en masse stævner i Bedsted.
Kjeld B: Ærgerligt med de nye fælles miniregler, der bomber os nogle år tilbage.
Jan: Redegjorde for reglernes tilblivelse og beklagede, at det ikke var muligt at få sat stærkere fingeraftryk på de nye regler. Der er dog mulighed for at afvige fra reglerne ved fx. at kalde vores bedste række for mini B.
Bjarne (der også er halinspektør) fortalte at Virklund (leverandør) ikke kunne garantere at man kunne levere forlængede stolper til badmintonbanerne, som man var sikre på kunne holde til volleyball-smash osv. Iøvrigt er DVBF meget hurtige med at forlange ændringer i hallerne som fx. de nye minibaner og indfarvning af kampbaner. Det er ikke nogen selvfølge at den lokale kommune betaler, når hallen er en selvejende institution.
Jørgen: Iflg. breddesektorformandens beretning til DVBF-repmødet er tilladt at afvige fra de fælles regler i lokale turneringer. De fælles regler har imidlertid også fordele, så alle ved, hvad der spilles efter, når hold fra forskellige kredse mødes til stævner, når skolevolleyen skal spille mini osv. Jørgen foreslår at vi starter den kommende sæson med at spille med de nye regler og laver en evaluering efter et par runder. Det blev der nikket en del til.
Erik Bai gjorde opmærksom på at de nye regler også skal evalueres i DVBF-regi efter det første år.

Talentarbejde v. Kjeld: Til den skrevne beretning Kredsholdslejren er flyttet til Idrætshøjskolen i Ikast.
Preben: Kredstrænerne skal holde fast i den restriktive udtagelsespolitik.
Jan: Imponeret over det store fremmøde til træningerne. Dejligt at mange bruger tilbuddet - for det er ret dyrt.

Instruktion: Er diskuteret under formandsberetningen. Der kommer desuden et forslag.
Til sidens top

Beach:Til den skrevne beretning. JD: Der mangler en vært for ungdomsstævne. Alle klubber kan lægge billet ind på det. Sidste frist er 1. maj. Kommer ingen andre ansøgere lægges i Ikast samtidig med divisionsstævnet d. 9/6.
Vinderne af stævnet kvalificerer sig til U-DM i beach.
Henrik: DVBF satser på at gøre U-DM i beach endnu mere prestigefyldt og opfordrer kredsene til at støtte de hold, der skal afsted til DM.
Desuden skal klubber i byområder være opmærksomme på den ny pendent til Fanta Beach-tour, City-Beach tour 2002, hvor det er tanken at der skal spilles i gågader, storcentre osv. osv.

DU:
Til den skrevne beretning
Kirsten M: Paniklisten er kommet igang og fungerer.
Klubberne er gode til at melde ind om interessen for dommerkurser, så kurserne kan blive placeret geografisk fornuftigt i forhold til de tilmeldte kursister.
Jørn M: Paniklisten er OK at have, men den bør ikke udløse ekstra honorar i forhold til alm. dømning.  Derimod burde alle DS-kampe aflønnes med kr. 150,- pr. dommer.
Til sidens top

Protestudvalg:
PEB trækker sig fra udvalget, men ville på falderebet gerne give nogle gode råd til kredsen og efterfølgerne i udvalget:
-Bevar protestproceduren. Den fungerer godt.
-Klargør hvilke kompetencer, der ligger hos de forskellige kasketter i kredsn
PEB kunne iøvrigt fortælle at der faktisk har været et par sager i udvalget i år, men det er afsluttet og blev ikke kommenteret.

Beretningerne blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Aflæggelse af regnskab. Regnskabet
Indtægter 2000-2001: Her skal posten "Renter" rettes til 1.999,77
Sekretæren beklagede at opstillingen i det trykte materiale er blevet lidt forskubbet.
Revisionens underskrifter forevist dirigenten.
Der blev spurgt til, hvorfor bestyrelsesudgifterne er så små i forhold til budgettet, og Jan fortalte at der var afsat penge til en ungdoms- og udviklingskonference a la Søhøjlandet for 4-5 år siden. Men nu er DVBF på trapperne med et tilbud, der ligger meget tæt på det, vi havde tænkt. Det ligger i Vejle dagen før DVBFs repmøde, og VVBKs klubber opfordres kraftigt til at deltage. Erik Bai sad klar med foldere.

Regnskabet enstemmigt godkendt.
Til sidens top

5. Indkomne forslag
Forslag 1:
Henrik skulle lige have forklaret, hvorfor det er en besparelse for klubberne.
Peter H. vil savne håndbogen. "Det er svært at have en computer med i omklædningsrummet eller tasken."
Peter fandt også, at det måske var på sin plads med nogle retningslinier mht. sikkerheden ved den elektroniske kommunikation.
Else kunne godt tænke sig bare at få en enkelt håndbog.
Preben luftede muligheden for at sætte annoncer på hjemmesiden.
Mest positive tilkendegivelser.
Afstemning: For: 15, Imod: 2, Hverken for eller imod: 2.
Dermed er forslaget vedtaget og der skal ikke tegnes annoncer i foråret ligesom der heller ikke kommer nogen håndbog efter ferien.

Forslag 2:
Instruktionsudvalget genoprettes for at tage stilling til, hvad vi gør mht. træneruddannelse. Forslaget skal ses i lyset af det aflyste påskekurses. Udvalget skal måske kun samles en enkelt gang, men det skal bestå af "tunge ledere" fra store klubber og også gerne interesserede fra andre klubber.
Afstemning: For: 17, Imod: 0, Hverken for eller imod: 2.
Til sidens top

6. Valg
Formand: Jan Troelsgaard ønskede ikke genvalg. Istedet valgtes Lone Godballe.
1 bestyrelsesmedlem: Lone Godballe kunne jo ikke stille op, og istedet nyvalgtes Carsten Høll Kristensen, Ikast KFUM.
TU (DS-S2): Jørn Madsen og Bjarne Søndergaard genvalgtes.
TU S3N: Thea og Niels Ole trækker sig og forsøger selv at finde en afløser.
TU S3S: Steen Jørgensen genvalgt som turneringsleder.
UU: Kjeld Bitsch genvalgt som ungdomsudvalgets formand. Udvalget søger imidlertid stadig efter en person der enten kan assistere Kjeld med papirarbejdet i udvalget, eller som kan overtage formandsposten og frigøre Kjeld til en mere aktiv indsats ude i hallerne. UU laver en "stillingsbeskrivelse" så der kan laves en efterlysning på hjemmesiden.
DU: Kirsten ønsker at fortsætte som meningt medlem i udvalget. Nyvalgt som formand: Andi Pedersen, Herning KFUM.
Beachudvalget: Genvalg til en, der hedder "Vakant" (der sker først noget alvorligt på beachfronten i VVBK, når nogle med interesse for den del af spillet melder sig til udvalget og gør noget ved det!).
Protestudvalget: Genvalg til Ingolf Christensen og Johs. Nørgaard. Nyvalg til Jes Chr. Jessen, Holstebro KFUM.  Som suppleant til udvalget valgtes Jan Troelsgaard.
Revisorer: Genvalg til Arvid Lisbjerg og Peter Hansen. Revisorsuppleant: Genvalg til Niels Ole Ørgaard.
Til sidens top

7. Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde
Det blev genvalg til Hjerm.

8. Evt.
Lone opfordrer til at kigge ind til Y-DM i Holstebro i weekenden.
    Jørgen gør opmærksom på at vi stadig ikke har fundet en DVBF-repræsentant.
Henrik Dahl sagde at syntes om at være her osv. osv. og opfordrede til at vi finder en person, der vil stille op til den ny ungdoms- og udviklingssektor, der formentlig afløser breddesektoren.
Povl-Erik Boutrup sagde tak for mange oplevelser og godt samvær på og uden for banen i næsten 30 år. Nu er det definitivt slut.
Der overraktes lidt rødvin til nogle afgående og dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten og så var der almindeligt opbrud.

Midt i opbruddet var der nogle der kom i tanker om, at vi havde glemt at vælge et instruktionsudvalg!
Bestyrelsen og sekretariatet forsøger at samle et udvalg.
Til sidens top