VVBKs repræsentantskabsmøde
tirsdag d. 23. april 2002 i Hjerm

Referat:

22 deltagere med stemmeret:
Preben Josefsen og Mogens Lund, Sunds KFUM, René Skov Jensen og Brian Olesen, Hjerm FIF, Henrik Svinth og Jacob Nielsen, SKF KFUM, Birgitte Ørgaard og Arvid Lisbjerg, Holstebro KFUM, Erik Vestergaard, Lemvig GF, Allan Hall og Kirsten Madsen, Herning KFUM, Tonny Kristensen og Marie Kviesgaard, Skjern KFUM, Else Kristensen, Thisted VK, Jørgen Donslund, Ikast KFUM(sek), Steen Jørgensen, S3TU(Herning KFUM), Carsten Høll, Best.(Ikast KFUM), Jørn Madsen, TU(Holstebro KFUM), Preben Dahlgaard, Best.(Bedsted KFUM), Kjeld Bitsch, UU(SKF KFUM), Bjarne Søndergaard, TU(Bedsted KFUM), Lone Godballe, formand(Holstebro KFUM).
2 deltagere uden stemmeret: Niels Ole Ørgaard og Eddy Madsen(DVBFs formand).
I den indledende fase med diskussion af struktur, deltog desuden Lisbeth Nørlem og John Aage Petersen fra strukturudvalget/DIF.

0. Oplæg fra DVBFs strukturudvalg
Tidligere fremsendt fra strukturudvalget
Lisbeth gennemgik udvalgets hidtidige arbejde og resultatet af en visionsseance med 25 ledere.
John Aage styrede herefter forsamlingshuset, hvor man kom vidt omkring i diskussionerne.
Eddy noterede flittigt ned og laver et referat, som bliver lagt på Groupcare.

Efter 1½ time afsluttedes denne del af mødet og der var kaffe samt overrækkelse af diverse hæder:
Jubipokalen gik til Hjerm FIF for det solide arbejde, der laves i klubben. Det gælder både i det daglige og ved de store arrangementer som fx. NM, landskamp og værtsskab for VVBK-seminar. Det hele på samme tid, iøvrigt. Men også et særdeles flot arrangeret mix-stævne er med til at løfte klubbens præstationer langt over gennemsnittet. Lone overrakte pokalen og den medfølgende check på 1000 kr.
Den Gyldne Skovl, gav Kjeld B. til Ikast KFUM for en fordobling i antallet af minihold fra 5 til 10. Også her var der en check til den slunkne klubkasse.

Og så til det egentlige møde:
Dagsorden
1. Niels Ole Ørgaard valgt som dirigent. Konstaterede mødet lovligt og beslutningsdygtigt.
2. Beretninger
De skriftlige beretninger blev kort kommenteret af skribenterne.
2.a formanden, v. Lone G. Ikke megen debat. NOØ mindede om DVBFs ungdomskonference 25. maj - dvs. op til forbundets repmøde d. 26. maj.
Ros fra Arvid til Lone, der har god fod på formandsjobbet.
2b. S3-mix Syd, v. Steen J. Fremhævede fordelene ved at bruge e-mail til at kontakte alle hold.
2.c S3-mix Nord, v. Jørgen D. Der savnes fortsat en turneringsleder til denne række.
2.d. Turneringsudvalget,TU, havde ikke brug for at uddybe noget. Else K. roste den ny turneringsform i DS. Nu er det sjovere i begge ender af rækken. JD mente, at det nu skulle være lettere at få fyldt DSH op til 10 hold.
2.e Ungdomsudvalget, UU, v. Kjeld B. Der skal fokus på overgangen fra mini til dr/pi, hvor vi mister for mange spillere. Der skal også fokus på at få nye, gerne mange og unge, medlemmer i ungdomsudvalget eller i hvert fald i en gruppe, der er tilknyttet UU. Der skal også arbejdes på at rekruttere nye hold i alle ungdomsrækker.
Kjeld vil gerne træde tilbage fra UU og lade unge mennesker overtage butikken. Vil dog gerne fortsætte i udvalget med ansvar for talentarbejdet.
- meningstilkendegivelser i forbindelse med UU-beretningen: Niels Ole: Det er måske de gamle stærke ledere, der skræmmer de unge væk. Arvid: Lad os samle et nyt stort og ungt ungdomsudvalg. Jørn: I ungdomsturneringen bør der være et minimumsantal af spillere. Nogle føler sig latterliggjort ved at få bank af et hold på bare 2 eller 3 spillere. NOØ: Brug vvbk.dk til udveksling af gode idéer (sådan gjorde vi) og dårlige idéer(sådan skal I ikke gøre).
2.f. Beach v. Jørgen. Ikke den store interesse, så det hele afvikles i Ikast d. 8. juni. Der sker ikke mere på beachfronten med mindre et par folk med særlig interesse for dette område går ind i Beachudvalget og arrangerer, det der skal arrrangeres.
2.g. Dommerudvalget v. Kirsten. Det lader til at de mange, der dumper på B-kurset, især falder på, at de tror de kan reglerne godt nok og ikke behøver at studere reglerne på forhånd(fx. har efteskoleelever markant højere beståelsesprocent end mix-spillere. Klubberne kan evt. anskaffe nogle enkelte ekstra regelbøger, der kan lånes ud til kommende kursister, så de får god tid til at studere regler inden kurset.
2.h. Instruktionsudvalget v. Jørgen: Et "ad hoc-instruktionsudvalg" besluttede i forbindelse med seminaret i Hjerm i august, at vi skal satse på at bruge DVBFs kurser. Der var desværre så, der meldte sig, at kurserne blev aflyst. Vi beder DVBF om igen at placere kurser i VVBK og så må vi sørge for at få dem fyldt op. Det er livsvigtigt for klubberne, at der til stadighed uddannes nye trænere. Send alle fra 15 år og opefter på trænerkursus og lad dem så få noget ansvar i klubben. Der planlægges ud over de vanlige kurser også en række små kurser, der skal introducere rotationsvolley. Det skal spilles med lidt andre regler i niv. D, end dem vi har brugt i år og der skal desuden tilføjes et niv. E. Der kommer nok et kursus i Ikast en mandag eller onsdag aften tidligt i næste sæson. Vi beder om også at få et kursus i den nordlige del af kredsen.
Kjeld: DGI er fremme i skoene overfor efterskolerne. Vi bør også der være synlige. Skolerne er gode til at introducere volleyball for nye spillere, og de må gerne lære os at kende allerede mens de går på skolen.

Alle beretninger godkendt under et.

4. Regnskab
Regnskabsfører Erik Vestergaard gennemgik regnskabet, der udviser et stort overskud. Først og fremmest pga. lavere forbrug på en lang række områder, men også pga. stigningen i holdgebyr og holdantal.
Ros fra revisoren til regnskabsføreren.

5. Indkomne forslag
Ingen.
5.b Kontingent. Uændret 50 kr. pr. klub pr. år til VVBK. Dertil kommer så 300 kr. til DVBF. Der vil dog komme stigninger i holdgebyr, for at financiere medlemsafgiften til DVBF (som bør fjernes).

6. Valg
a. Formand: Genvalg til Lone Godballe
b. Bestyrelsesmedlem for 2 år: Genvalg til elitedivisionsspiller Preben Dahlgaard
c. Turneringsudvalg: Genvalg til Jørn Madsen og Bjarne Søndergaard
d. S3-turneringsudvalg: Genvalg til Steen Jørgensen(syd), -der savnes stadig en turneringsleder til S3-Nord. (SJ oplyser at der er en god times arbejde med at planlægge hvert stævne, bestyrelsen forsøger at finde en turneringsleder).
e. Ungdomsudvalget: Genvalg til Kjeld Bitsch (udvalget skal suppleres med en sværm af unge mennesker, som får lov at arbejde med ret frit spillerum)
f. Dommerudvalget: Kirsten Madsen valgt (til kartotek, økonomi mm.), men der mangler en kursusplanlægger
g. Instruktionsudvalget: Mats Björkman
h. Beachudvalg: Vakant
i. Protestudvalg: Ingolf Christensen, Jes Chr. Jessen og Jan Troelsgaard
j. Revisorer: Arvid Lisbjerg og Peter Hansen
k. Revisorsuppleant: Niels Ole Ørgaard.

7. Næste års repmøde
Holdes i Hjerm

8. Evt.
Kjeld lægger op til fælles fokus på overgangen fra mini til pige- og drengehold. Skitserede en række løsningsmuligheder som fx. holdfællesskaber. Klubber der har problemer med at samle hold er velkomne til at ringe til Kjeld eller kontoret.
Lone opfordrede til at bruge hjemmesiden til at annoncere efter partnere til et holdfællesskab.
Arvid opfordrede til at nedsætte et ad hoc-udvalg der kontakter klubber uden ungdomsafdeling og beder dem overveje situationen.
Carsten opfordrede klubberne til at sende sidste års minier og dr/pi-spillere på før-juniorkursus (KFUM-regi) i første uge af skoleferien. Holdes i Nr. Nissum.
Preben D opfordrede klubberne til at deltage i DVBFs repmøde og være med til at stemme 2.hold ud af 1. division.
Eddy: Opfordrede til at finde 1-2 bestyrelsesmedlemmer til DVBF. Meget gerne en kvinde.
Lone overrakte vin til afgående kredsledere og til dirigenten, der kvitterede med at takke for god ro og orden.