VVBKs repræsentantskabsmøde 6. maj 2003
Deltagere med stemmeret: Dorte Højgaard og Tonny Kristensen, Skjern KFUM, Mette Springborg og Else Marie Balling, Skive FVK, Kjeld Bitsch SKF og UU,  Filip S. Andersen og Anja Kjærsgaard, Ikast KFUM, Merete Johannsen og Jonna Kragh, Thisted VK, Steen Jørgensen, S3TU, Kirsten Madsen, DU, Allan Hall og Søren Torp, Herning KFUM, Henrik Husted Lemvig GF, Preben Dahlgaard og Carsten Høll, Bestyrelsen, Simon Kamp Danielsen, Holstebro KFUM, Jørn Madsen og Bjarne Søndergaard, TU, Peter Hansen, Hjerm FIF og Lone Godballe, Formand.
Uden stemmeret deltog: Anders Kure Skjern, Henrik Møldrup, Ikast, Torben Hagelskjær, Herning, Niels Ole Ørgaard, Holstebro, Olav Bach og Erik Jakobsen, DVBF og Jørgen Donslund, sekretariatet.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning    Se skriftlige beretinger
3. Udvalgenes beretninger
4. Regnskabsaflæggelse    Se regnskabet
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Fastsættelse af stedet for næste års repmøde.
8. Evt.
 

Referat
1. Valg af dirigent.
Niels Ole Ørgaard blev valg og konstaterede - eftersom ingen protesterede - at mødet var beslutningsdygtigt.

2. Formandens beretning.
Lone Godballe supplerede sin skriftlige beretninger med bl.a. flg.:
-Den 36 år gamle dirigentklokke har måske snart været i brug for sidste gang.
-Medlemstallet er faldet med 17 % eller næsten 300 personer. Mest seniorspillere. Se statistik.
-Kidsvolley har mange deltagere - men hvor er juniorspillerne henne??
-Unge træneres og lederes engagement og ekspertise skal på banen. Derfor vil vi næste år genindføre et par GP-møder ved Kids- og ungdomsstævnerne evt. suppleret med fx. et elektronisk debatforum, ad hoc-grupper el. lign.
-Kidsvolley er et af de bedste bud på en ny medlemsfremgang. Kidsvolley kommer ud til skolerne næste år, og klubberne har gode muligheder for at få nye medlemmer, hvis de er vakse med tilbud til børnene på de rigtige tidspunkter.
-Husk at alle trænere og ledere, også i andre klubber, har brug for opbakning. Når vi er gode ved hinanden holder vi længere.
-Hjemmesiden fungerer fint som kommunikationsmiddel og der er ikke brug for at genindføre den trykte håndbog.

Iøvrigt har sæsonen jo stået i strukturforslagenes tegn. Der er tre forslag til DVBFs repmøde på søndag:
1. DVBFs strukturudvalg foreslår at alle kredse nedlægges og klubberne knyttes direkte til DVBF.
2. DVBFs strukturudvalgs andet forslag bibeholder 3 regioner med egen administration men uden bestyrelser.
3. KVBK foreslår, at landet deles i 3-4 regioner med både administrationer og bestyrelser.

LG efterlyste klubbernes stillingtagen til disse forslag.

Debat:
-JD: Kidsvolley er godt, men der var alligevel flere minihold for et år siden - det var til gengæld rekordår.
-Torben H: Opfordrer til at tænke på, at der er hold der rykker op fra Kids til dr/pi, men er for få til at stille hold. Der bør laves alternative turneringstilbud med mindre hold, mix-hold etc. så de fortsat kan spille volley.
-Kjeld B: De konferencer vi tidligere har haft i kredsen om ungdom, udvikling osv. har været værdifulde og GP-møderne kan måske få lidt af den samme effekt næste år.
-Bjarne S: Efterskolerne er stærkt medvirkende til vort lave antal af juniorhold.
-Torben: Inviter efterskolerne med til GP.
-Henrik H: Ikke kun efterskoler, men også kærester, fritidsjobs og større lektiemængder giver frafald hos de ældste ungdomsårgange. Men mange af dem kommer tilbage i 20-21 års alderen.
-Kjeld B: Det svider til os, at påskekurserne er stoppet. Vi savner de trænere, vi skulle have uddannet de seneste par år, og det er vigtigt at vi igen får opbygget en lokal kursustradition med tid til både faglig fordybelse og socialt samvær.
-Olav B: Der er et rekrutteringspotentiale i 2. generationsvolleyspillere.

Dirigenten opfordrede Erik Jakobsen til at fortælle om den ny struktur og alle dens forjættelser.
EJ forklarede om baggrunden for arbejdet, argumenterede for at ændringer er nødvendige og gennemgik de to første forslag.
-Jørn M: Diagnosen rigtig - men medicinen forkert. Vi vil komme til at savne den lokale beslutningskompetence og ikke mindst de fleksible træffetider hos sekretariat og ledere.
-Kjeld B.: Det går godt i kredsen. Vi har den struktur og de regler vi selv har justeret os frem til gennem mange år. De passer til os, vores geografi og medlemsstruktur.
-Carsten H: Nervøs for at strukturændringen vil erstatte frivillig arbejdskraft med lønnet personale. Det kan blive dyrt. Er desuden bekymret for, hvordan DVBF skal kunne fylde bestyrelse og arbejdsgrupper med interesserede ledere.
-Kjeld B påpegede at en ny struktur ikke er noget, der i sig selv kan give flere medlemmer.
Han var iøvrigt ikke så glad for udsigten til samarbejde med fx. NVBK-folket, der lige som DVBF har en ganske anden (barsk) kultur fx. med bøder. Det er jo ikke noget, der gør det hverken nemmere eller sjovere at være klubleder...
-Olav B. Forklarede, hvordan de politiske slagsmål kan være med til at hindre en udvikling eller give nogle håbløse kompromisser, som fx. de første fælles miniregler, ligesom det kan være næsten umuligt at blive enige om et sæt propositioner for DM-Ungdom. Den slags beslutninger skal flyttes fra politiske fora til arbejdsgrupper med få, men kompetente og specifikt interesserede deltagere. Der kan arbejdes med forskellige modeller i de enkelte regioner/lokalområder, men der skal være en tilbagemelding til DVBF og dermed opsamling/videreformidling af alle de gode idéer. Olav mente iøvrigt, at det bliver lettere at få folk ind i DVBFs arbejdsgrupper, fordi disse skal beskæftige sig med så afgrænset et område, at det er overskueligt og ligger inden for den enkeltes interesseområde.
-Preben D: Bedsted KFUMs bestyrelse har diskuteret forslagene og er tilhænger af en strukturændring. Der er brug for udvikling. Vi har for få hold i kredsen, og det kan også være sjovt at møde nogle andre, end dem vi spiller mod i dag. Bedsted vil fx. gerne køre til Aalborg og spille nogle gange (i stedet for Skjern).
-Erik J. fremhævede at en central ledelse kan tage beslutning om hvilke fokusområder der skal satses på, fx. som i øjeblikket med Kidsvolley, og med den ny struktur vil bestyrelsen få meget bedre gennemslagskraft til klubberne, så der virkelig bliver sat fokus på de samme ting over hele landet.
(Der var mange flere kommentarer, men det er for omfattende at referere alt).

Kaffepause.
Herunder
overrækkelse af VVBKs JUBI-pokal, som kredsen fik ved sit 10 års jubilæum og siden hvert år har uddelt til en person eller klub, som har gjort en særlig stor indsats for volleyball i Vestjylland. Denne gang faldt valget på Skive FVK, som dels har 3 oprykninger på seniorsiden og dels har fået gang i en ungdomsafdeling med 3 ungdomshold foruden en lang række Kidsvolleyhold, der træner uafhængigt af hinanden på  2 skoler.
og
overrækkelse af Den Gyldne Skovl, som gives til en klub, der har haft særlig stor succes med ungdomsvolleyball. Her gik prisen til Bjergby, en klub med bare 1-2 mix-hold på seniorsiden, der nu har fået startet en spændende ungdomsafdling med Kidshold og desuden er ved at få gang i både drenge/pigehold og ynglingehold.
Det er dejligt eksempel til efterfølgelse.
Med begge priser følger en check på kr. 1.000,-.

Mødet genoptaget.
Snak om turneringsgrænsefastsættelse (der skal være nogle regionsgrænser inden for hvilke lokale turneringsfolk kan lave geografiske rækker/puljer efter egne beslutninger).
Afstemning om forslagene på DVBF-rep: Forslag 1 må anses for at være mest vidtgående og dermed det første, der skal stemmes om. Herefter følger forslag 2 og KVBKs forslag 3 i nævnte rækkefølge, hvis de foregående forkastes. Forslagene kræver 2/3 flertal. Vedtages ingen af forslagene, fortsættes med den nuværende struktur.
Snak om ikrafttræden/overgang til ny struktur (der skal køres videre med det der allerede er planlagt i næste sæson).

3. Udvalgsberetninger
TU: 2. div. kval. Ingen VVBK-hold ville med. Skal man dømme hold til nedrykning, hvis de nægter at rykke op? (Rungende nej). Men der laves en frist, så man skal meddele i god tid, at man ikke er interesseret, så lavere placerede hold, når at få tilbuddet.
Carsten H ønskede holdpåsætning i DS i stedet for klubpåsætning.
Mix-rækken glider ud af kredspokalindbydelsen.

S3Syd: Bortset fra lidt diskussioner om hvide eller farvede bolde, er alt forløbet glat.
S3N: Nu skal der altså findes en turneringsleder.

UU: KB ønsker sig fortsat flere ungdomshold i GP-turneringen. Ser frem til at der kommer så mange Kidshold op, at man kan udskille dr/pi fra den fælles GP-turnering.
Kidsvolley bør justeres, så level 5 får færre spillere eller større bane.
VVBK satser fortsat på talentarbejdet og bruger det meste af UUs budget på dette.
Filip fortalte at der har været 4 åbne fællestræninger i efteråret. Nu er der udtaget 4 kredshold, som træner flittigt frem mod sommercampen.
Torben fortalte, at han har haft 36 forskellige piger med til sine træninger i løbet af efteråret. Stor ros til klubberne for at bakke op om de åbne træninger.
Kjeld Bitsch fortalte om sommercampen i uge 26 på Den Midtvestjyske Idrætshøjskole. Lejren er åben for alle(unge) volleyspillere. Det ser ud til at interessen for lejren er stor, så den bliver helt sikkert til noget. Der deltager både enkeltvis tilmeldte, grupper, hele klubhold, kredshold, gode udenlandske hold osv.
Lejren er et mix af volley, kurser, kampe, socialt samvær og oplevelser.
Der skal i øvrigt findes en ny formand for UU.

Dommer:
Kirsten M satte, som i den skriftlige beretning, fokus på den alt for høje dumpeprocent på dommerkurserne.
Anders K påpegede at kursusmaterialet ofte kommer for sent ud, så deltagerne ikke kan nå at studere det.
Fortalte at Skjern arbejder med en model, hvor dommeraspiranter kommer på et internt regelkursus før B-dommerkurset, så de har bedre mulighed for at bestå.
Jørn M (dommerinstruktør) medgav at B-dommmerprøvens teoretiske del vitterligt er vanskelig. Spørgsmålene ligner meget dem til A-dommerprøven, og det er meget vigtigt at kursisterne har forberedt sig inden kurset.
Dorte H: Svært at få piger til at uddanne sig til dommere.
Carsten: Man burde kunne nøjes med førstedommer i DSD-kampe.
Kirsten M: Eller med en B-dommer som andendommer.
Preben D: Opfordrer klubberne til at udnævne en dommeransvarlig, der sørger for intern påsætning, uddannelse etc.

Beretningerne godkendt.

4. Regnskabet
Underskud 5.865 kr.
Formue: 204.700 kr.
Medlemsafgiften til DVBF betales fortsat af VVBKs kasse. Derfor underskud.

Regnskabet godkendt

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Valg
a. Formand. Genvalg til Lone Godballe.
b. 1 bestyrelsesmedlem: Genvalg til Carsten Høll.
c. Turneringsudvalg: Genvalg til Bjarne Søndergaard og Jørn Madsen.
d. S3-TU: Syd: Genvalg til Steen Jørgensen. Nord: Skive prøver at finde en.
e. UU: Vakant. Der nedsættes et udvalg, som konstituerer sig ved et møde onsdag d. 11. juni kl. 19.00 på sekretariatet. Udvalget består af Anja Vestergaard, Filip S. Andersen, Henrik Møldrup, Torben Hagelskjær, Simon Kamp Danielsen og evt. Kjeld Bitsch.
f. DU: Vakant. Bestyrelsen tager sig lidt af området ind til videre.
g. IU: Mats Björkman
h. Beachudvlag: Vakant (genvalg!)
Protestudvalg: Ingolf Christensen, Jes Jessen og Jan Troelsgaard (gen-kåret)
i. Revisorer: Arvid Lisbjerg og Peter Hansen genkåret.
j. Revisiosuppleant: Niels Ole Ørgaard genkåret.

7. Fastsættelse af næste års repmøde.
a. Hvis kredsen nedlægges, skal vi prøve at finde ud af hvor det stiftende møde blev holdt i 1967 og holdet mødet der.
b. Hvis kredsen ikke nedlægges, vil vi gerne til Hjerm igen.

8. Evt.
a. Skjern KFUM står for Fanta Beach stævne i Vejers.
b. Kjeld luftede idéer om en lejr/weekend for voksne spillere/ledere med et blandet indhold af volley, kursus, socialt samvær etc.
c. JD havde nogle indbydelser til sommercamp (printet ud fra hjemmesiden).

Dirigenten takkede for god ro og orden

Formanden takkede dirigenten og begavede Kjeld Bitsch og Kirsten Madsen for mange års værdifuldt arbejde for VVBK.

Formand Lone Godballe takker Kjeld Bitsch for mange års værdifuldt arbejde for VVBK