VVBKs repræsentantskabsmøde tirsdag d. 27/4 2004.
Referat


Skriftlige beretninger - Dagsorden - Udvalgsberetninger - Regnskabsaflæggelse - Indkomne forslag - Jubipokal og Gylden Skovl - Valg - Evt. 

Deltagere: Claus Christensen, Bedsted, Malene Pedersen og Simon Kamp Danielsen, Holstebro, Flemming Skov og Peter Hansen, Hjerm, Steen Jørgensen S3TU, Kirsten Madsen, Herning, Else Kristensen og Christel Pii, Thisted, Bjarne Søndergaard og Jørn Madsen, TU, Erik Vestergård, Lemvig og ØU, Lone Godballe, fmd., Mette Springborg og Else Marie Balling, Skive, Anja Kjærsgaard, UU, Anders Kure og Ulla Bøndergaard, Skjern og Jørgen Donslund, Ikast og sek.
Uden stemmeret deltog: Jens Thorsen, Holstebro, Tonny Kristensen, Skjern og Niels Ole Ørgaard, Holstebro.

1. Valg af dirigent.
Niels Ole Ørgaard valgt. Konstaterede at mødet var lovligt varslet og beslutningsdygtigt.

2. Formandens beretning
Lone Godballe supplerede den skriftlige beretning med nogle betragtninger vedr. strukturdebatten for et år siden. Forslaget faldtpå 2/3-delsregel. Der var faktisk flertal for det.
Efterfølgende skal der altså spørges: Hvad gør vi nu? Hele sagen efterlader usikkerhed. Hvor længe skal kredsene bestå? Kan det betale sig at gøre en indsats?
Nogle kredse har mere eller mindre opgivet ævret og købt DVBF til at administrere kredsens turnering. Det har vi ikke gjort.
Men vi ser bestemt positivt på samarbejdsmulighederne. Der er fx. initiativer på dommerområdet, som gerne skal føre til et fælles dommerkartotek for hele landet, ligesom uddannelsernes planlægning og organisering meget gerne må samles hos konsulent, Jan Pilsmark.

VVBKs bestyrelse har to gange i denne sæson sat et stormøde på kalenderen, men det er ikke blevet til noget. Der kom andre ting i vejen - og vi følte nok heller ikke at behovet var så stort.
DVBF laver fine tiltag på det samme område, og så kan vi jo lige så godt bakke op om det.

Kidsvolley er det store hit. Næste udfordring bliver at lempe overgangen fra kidsvolley til drenge- og pigehold.
Det bliver et tema i det kommende ungdomsnetværk, som skal afløse modelklubsystemet.
I VVBK vil vi ved kidsstævnerne næste år lave en level 5-række, der er åben for drenge- og pigespillere, der endnu ikke har fundet ind på et 6-mandshold.

Vi har et latent problemfelt med S1D og S2H der er så små, at vi risikerer ikke at kunne tilbyde holdene egentlige kampe/turneringer.
Skal de spille sammen med mix? eller ungdom??

Lone sluttede sin mundtlige beretning med at takke de mange frivillige der trækker læsset rundt om i klubberne.

Dirigenten kunne supplere med rygter om at DVBF pusler med planer om kidsvolley for forældrene.

Flere betonede at det slet ikke vil gå med S1D i S3 Mix. Mix-rækken er alt for stærk.
Else K foreslår at klubber kan lave holdfællesskaber med reservespillerne fra DS og 2. div. - disse reserver på fælles hold, kan så stille op og fylde rækkerne op i S1D og S2H.

Anders foreslog en løsningsmodel, der omfattede et samarbejde med SyVBK om S1D og S2H.

3. Udvalgsberetninger
Turneringsudvalget:
Jørn fortalte at ingen VVBK-hold klarede "cuttet" ved kvalstævner til 2. division.
Desuden fremhævede han de varslede bødestigninger ved udeblivelser i DS.

S3Syd: Steen gjorde særlig opmærksom på, at der ikke må være S1D og S2H-kampe samtidig med stævner i S3, fordi flere spillere er med begge steder. Så bliver der jo meldt afbud i den ene række!

JD spurgte om S3 er blevet for stærk? Er der basis for at lave en debutant-række eller bare nogle enkelte debutantstævner?

Ungdomsudvalget:
anja opfordrer til at bakke op om talenttræningerne.
Meld ind på træningerne ved at tilbyde træningstide.
Bak spillerne op og hjælp dem med tilmelding til talentlejren i Ikast i uge 26.
Indbydelsen er her

Jørn Madsen har været på lærerkursus sammen med Peter Morel og 40 kolleger fra området. Der er stor interesse for kidsvolley blandt lærerne og det er kun gennem skolerne vi for alvor kan skabe ny udvikling i volleyballsporten.

Mette kunne supplere med at fortælle at Skive nu har træning på flere skoler umiddelbart efter skoletid. Man benytter endda skolens egen haltid. har også holdt kurser for lærerne.
Der spilles nu rigtig meget volleyball på skolerne i Skive.

Beachvolley:
Holstebro og Hjerm tager sig af VM i beachvolley i år. Det bliver formentlig d. 5. juni.

Beretningerne blev godkendt.

4. Aflæggelse af regnskab
Se regnskabet
Erik Vestergård gennemgik regnskabet og svarede på spørgsmål.
Der er et underskud på 23.000 i det afsluttede regnskabsår, men der er stadig en del på kistebunden.
Regnskabet godkendt.

5. Indkomne forslag
Se teksten
Skive havde indsendt forslag et og to.
Forslag et handlede om at forbedre dommeruddannelsen, så dumpeprocenten kan bankes ned.
Det blev fra forskellig side betonet, at vi ikke kan lave vores eget system til dommeruddannelsen, ligesom det vil blive forholdsvis dyrt, hvis der skal bruges flere instruktørtimer på hvert kursus.
Alternativt opfordres klubberne til at forberede kursisterne bedre og i god tid ved:
a. selv at hente reglerne på hjemmesiden, og lade alle spillere læse dem igennem.
b. lade kommende kursister teste deres regelkendskab på ddf93's hjemmeside.
c. lade kommende dommer øve sig i at dømme til træning.
d. coache unge dommere når de dømmer ved GP-stævner.

Der var mange andre input undervejs:
-Lave et GP- /Mix- /Kids-/ C- dommerkort, med det væsentligste stof. Fx. er henstillinger og straf ikke relevant stof for en dommer i S1D.
-Gennemføre det meste af dommerkurset på en volleyballbane med konstruerede situationer.
-Læse spørgsmålene højt ved teoriprøven
-Afskaf B-dommerkortet

Da vi næppe får lov at lave vores egen dommeruddannelse, kan forslaget ikke bringes til afstemning.Kaffepause
Herunder uddelte formanden JUBI-pokalen og en check på kr. 1000 til en klub, der er lille men vågen og har formået at få god pressedækning på kidsvolleyen i såvel lokale medier som i Ungdom og Idræt. Der er tale om Vildbjerg Volley.
UU-formanden overrakte derpå den "Gyldne Skovl" til en klub der for alvor er vågnet op til dåd med en ungdomsafdeling, der strutter af spillere og spillelyst. Og det er Skjern KFUM.
Skjern-folkene modtog hæderen men fortalte at det især er Erik Villadsen, der fortjener denne hæder. Han har betydet utrolig meget for opblomstringen af ungdomsvolleyball i Skjern.


Forslag 2.
Skive foreslår at hverdagskampe skal undgås i DS.
Flere ytrede sig, og det viser sig at Især Skive og Skjern vil forsøge at undgå hverdagskampe. For Skjern  gælder det mest på hjemmebane.
De øvrige hold ville gerne have nogle af kampene på hverdagsaftener.
JD opfordrer TU til at droppe fortrykket i foråret og istedet indkalde disponible haltider og så lægge turneringsplanen som puslespil.

Dirigenten konkluderede at vi nu ved, hvor vi har hinanden - og tager hensyn. Og på opfordring, trak Skive forslaget.

Forslag 3:
Holstebro KFUM foreslår at to hold fra samme klub ikke begge kan deltage i oprykningsslutspillet.
-en del diskussion. Enighed om at de to holds indbyrdes kampe skal afvikles så tidligt som muligt i såvel grundspil som slutspil.
En afstemning viste at forslaget faldt med 4 for og 13 imod, mens 2 ikke afgav nogen stemme.

6. Valg
a. Formand: Lone Godballe genvalgt
b. Bestyrelsen: Preben Dahlgaard genvalgt.
b1. Da Carsten Høll Kristensen trækker sig blev Mette Springborg valgt for resten af Carstens periode, dvs. 1 år.

c. Udvalgsmedlemmer:
Genvalg til
TU: Jørn Madsen, Bjarne Søndergaard, Steen Jørgensen, Iver Bergholt.
UU: Anja Vestergaard.
IU: Mats Björkman
Beachudvalg: Vakant
Protest: Ingolf Christensen, Jes Jessen og Jan Troelsgaard
Revisorsuppleant: Niels Ole Ørgaard.
Revisorer: Arvid Lisbjerg  og her var der
nyvalg til Jens Thorsen, der afløser Peter Hansen, som skal flytte.

7. Næste års repmøde holdes i Hjerm.

8. Evt.
JD opfordrer til at vi nu lukker strukturdebatten (Erik Gravesens forslag til repmødet). Den debat har stillet det lokale volleyarbejde på stand by i 2-3 år. Lad os igen komme i arbejdstøjet - tingene kan udmærket fungere med den struktur, vi har. Det afgørende er indsatsen fra ledere, trænere og spillere.
Anders: Skjern er igen med til at arrangere Fanta Beachstævne i Vejers. Det er 3.-4. juli.
Lone anbefalede varmt at deltage i DVBFs konference forud for repmødet.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.
Lone takkede dirigenten med en flaske vin.
Der var også en flaske til Peter Hansen for indsatsen som revisor, og Lone lovede at holde en lederplads i VVBK i beredskab til ham. Der var også en flaske vin til Carsten Høll, men han var der jo ikke, - og så syntes Lone at sekretæren skulle have den have den sidste flaske rødvin.

Den var rigtig god.